Strategic Advisory Committee

Head: Shi Jianjun

Deputy Head: Zheng Xueqin, Yang Youming

Members (by Surname Strokes): Wang Huadong, Chen Yutao, Cong Longyun, Lu Dayin, Zuo Guoquan, Wu Hongsong, Wang Qing, Shen Jie, Chen Fang, Chi Jingtao, Yang Qing, Zhou Xiaoxiong, Zhou Jianqiu, Zhang Hao, Yao Guang, Yao Jiaren, Ge Wenjie

Non-members (by Surname Strokes): Wang Liqun, Wang Jiang, Liu Jipeng, Liu Qiao, Ren Xingzhou, Lyu Hongbing, Xiao Cheng, Zheng Zhenlong, Hu Yuyue, Zhao Jungui, Zhang Yuxiang, Zhang Tao, Yang Zhenhai, Jiang Zhimin, Fei Zhonghai, He Qiang, Chang Qing

Address : No.129 Huizhan Road, Dalian 116023, China
Tel : 86-411-84808888 Fax : 86-411-84808588
Email : inquiries@dce.com.cn Support IPv6
TOP