Industrial Products Committee

Head: Chen Fang

Deputy Head: Yang Qing, Wang Shumei

Members (by Surname Strokes): Li Bing, Wu Guohua, Yu Xiaodong, Zhang Sanjian, Chen Hong, Zhao Yonghong, Shi Chunsheng, Qiao Junfeng, Zhou Yifu, Jiang Tao, Huang Yanxun, Yu Guohua

Address : No.129 Huizhan Road, Dalian 116023, China
Tel : 86-411-84808888 Fax : 86-411-84808588
Email : inquiries@dce.com.cn Support IPv6
TOP