Agricultural Products Committee

Head: Wang Qing

Deputy Head: Tang Qijun, Hu Jie

Members (by Surname Strokes): Ma Yongjun, Wang Xiaozhu, Gan Zhengzai, Liu Feng, Zhu Zhongwen, Ren Yi, Yan Ruozhong, Zhang Jinrong, Zhou Xuejun, Zhou Mi, Jia Xiaodong

Address : No.129 Huizhan Road, Dalian 116023, China
Tel : 86-411-84808888 Fax : 86-411-84808588
Email : inquiries@dce.com.cn Support IPv6
TOP