Clearing Committee

Head: Ge Wenjie

Deputy Head: Xu Junting, Hu Gangxu

Members (by Surname Strokes): Wang Xiaojiong, Liu Xiaohong, Shen Zhonghui, Shan Ning, Yang Xin, Yang Kunyi, Yuan Wanyong, Zhou Lei, Gao Haiming, Tang Yun, Cui Donghai, Du Ye

Address : No.129 Huizhan Road, Dalian 116023, China
Tel : 86-411-84808888 Fax : 86-411-84808588
Email : inquiries@dce.com.cn Support IPv6
TOP