Membership Qualification Committee

Head: Wu Hongsong

Deputy Head: Mu Runchang, Jiang Wei

Members (by Surname Strokes): Ma Chunyang, Wang Geyao, Wang Qiang, Lyu Yonghua, Ren Zhongguang, Tu Changming, Huang Yaomin, Cheng Qingfang, Wei Hongbin

Address : No.129 Huizhan Road, Dalian 116023, China
Tel : 86-411-84808888 Fax : 86-411-84808588
Email : inquiries@dce.com.cn Support IPv6
TOP