Arbitration Committee

Head: Wang Huadong

Deputy Head: Luo Mansheng, Xu Hongxing

Members (by Surname Strokes): Hua Yang, An Zhongshan, Yang Guanping, Wu Lijun, Wang Liangliang, Han Tao, Qiu Yiping, Ma Hongbo, Liu Sha, Xin Ying, Yang Bo, Zhang Gengliang

Address : No.129 Huizhan Road, Dalian 116023, China
Tel : 86-411-84808888 Fax : 86-411-84808588
Email : inquiries@dce.com.cn Support IPv6
TOP