Finance Committee

Head: Zhou Jianqiu

Deputy Head: Lyu Haipeng, Li Hui

Members (by Surname Strokes): Wang Man, Kong Xianshu, Zhou Hao, Zheng Yong, Gong Xue, Li Xingguang, Hong Ming, Wang Jian, Zhang Yingjun, Peng Zandong

Address : No.129 Huizhan Road, Dalian 116023, China
Tel : 86-411-84808888 Fax : 86-411-84808588
Email : inquiries@dce.com.cn Support IPv6
TOP